مناسبت ها

خدمات ساختمانی قابل اعتماد ازآبادگران سازه آذر ایرانیان است. ما فقط یک سازنده سازه نیستیم ما رویاهای شما را می سازیم.

خدمات ما

برنامه ریزی و معماری

ساخت و ساز

نوسازی خانه

پروژه های کوچک

پروژه های بزرگ

طراحی داخلی

اصول خط مشي كيفيت

بكار گيري فن آوري هاي نوين

ارتقاي نظام مهندسي شركت از طريق بكار گيري فن آوري هاي نوين؛ گسترش سطوح كارشناسي وآموزش هاي تخصصي منابع انساني

ارزيابي پتانسيل نيروي انساني

اعمال راهكارهاي برنامه‌ريزي شده براي ارتقاء توان فردي نيروهاي كارآمد و آموزش آنها در سطوح فني و مديريتي به منظور ايجاد زمينه رشد و فعاليت در عرصه كار و سازندگي

مدیریت زمان مناسب

استفاده از روش‌هاي علمي و استانداردهاي مديريت پروژه براي تحويل به موقع و با كيفيت پروژه ها

دستيابي به رضايت كارفرما

با رعايت شرايط عمومي وخصوصي پيمان و مطابقت دقيق با مشخصات فني پروژه وايجاد سيستم هاي ارزيابي رضايتمندي كارفرما

محيط كار مناسب پروژه ها

ايجاد زيرساخت ها و محيط كار مناسب براي انجام بهينه پروژه ها با توجه به شرايط اثرگذار بر قرارداد

كنترل مديريت تضمين كيفيت

پايش؛ اندازه گيري و كنترل مستمر مديريت تضمين كيفيت با استفاده از آمارها و تحليل هاي آماري به منظور دستيابي به بهبود مداوم عملكرد سازمان