محل پروژه

آبسرد

تاریخ ساخت

۱۳۹۷

کارفرما

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور