کارفرما

شرکت فراز باتری

تاریخ ساخت

۱۳۹۸

محل اجرا

خوانسار