کارفرما

سازمان هوافضا

تاریخ ساخت

۱۳۹۸

محل اجرا

تهران