محل پروژه

گرمسار

تاریخ ساخت

 ۱۳۹۷

کارفرما

شرکت توسعه منابع انرژی توان (صباباتری)