محل پروژه

رفسنجان

تاریخ ساخت

۹۶ – ۹۷

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان