محل پروژه

زرند کرمان

تاریخ ساخت

۱۳۹۷

کارفرما

دانشگاه علوم پزشکی کرمان