محل پروژه

خوانسار

تاریخ ساخت

تابستان ۱۳۹۸

کارفرما

شرکت فراز باتری نوین پارسیان