محل پروژه

گرمسار

تاریخ ساخت

زمستان ۱۳۹۵

کارفرما

شرکت توسعه منابع انرژی توان (صباباتری)