استخدام

  • مشخصات فردی

  • آدرس و تلفن

  • مشخصات تحصیلی

  • دوره های تخصصی گذرانده

  • آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارها

  • سابقه پزشکی

  • آشنایی با زبان های خارجی

  • سوابق شغلی قبلی

  • مشخصات معرف

  • مشخصات درخواست