حجت یوسفی پورثانی

کارشناس عمران

مدیر عامل

عضو هیئت مدیره

محسن ملکی

کارشناس عمران

رئیس هیئت مدیره

حجت حیدری

کارشناس عمران

نایب رئیس هیئت مدیره

شراره السادات میرچرخچیان

کارشناس ارشد معماری

عضو هیئت مدیره

ملیحه قره داغی رزوه

کارشناس معماری

عضو هیئت مدیره

فرشته خسروانی

کارشناس مدیریت

عضو هیئت مدیره